Algemene Voorwaarden & Aanvullende Voorwaarden Sloten Service


versie 1.4, 13 mei 2018

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Identiteit ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - De prijs
Artikel 6 - Nakoming en extra garantie
Artikel 7 - Levering en uitvoering
Artikel 8 - Betaling
Artikel 9 - Klachtenregeling
Artikel 10 - Geschillen

Aanvullende Voorwaarden Sloten Service


Artikel 11 - De Dienst
Artikel 12 - Overeenkomst
Artikel 13 - Uitvoering
Artikel 14 - Betaling en LeveringArtikel 1 – Identiteit ondernemer


Naam ondernemer: Autoschlüssel Luke OHG
Adres: Gildehauser Straße 186, 48599 Gronau, Duitsland
Telefoon: 053-2059996
Duits Handelsregister: HRA 8198


Artikel 2 – Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod


 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst


 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Een niet-zakelijke klant heeft het recht om binnen veertien dagen en zonder opgave van redenen de koopovereenkomst op te zeggen. De bepalingen die van toepassing zijn op dit recht staan op de pagina "Herroepingsrecht", beschikbaar via de link onderaan onze website.
 5. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – De prijs


 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst en extra garantie


 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 7 – Levering en uitvoering


 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling


 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9 – Klachtenregeling


 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Geschillen


 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Duits recht van toepassing.


Aanvullende Voorwaarden Sloten ServiceArtikel 11 – De Dienst


 1. De sloten service dienst herstelt de sluit-functionaliteit van het slot en er wordt één werkende sleutel vervaardigd. De kwaliteit van het slot bepaalt in welke mate de sluit-functionaliteit hersteld kan worden. Tenzij de klant hierover een afspraak gemaakt heeft, schenkt Autosleutel Luke geen aandacht aan de behuizing en het elektrische deel.


Artikel 12 – Overeenkomst


 1. Autosleutel Luke onderzoekt het slot eerst en stelt vast wat de sloten service zal kosten. De klant stemt er mee in dat het onderzoek van het slot uitgevoerd kan worden direct na ontvangst. Indien de sloten service technisch niet mogelijk is dan betaalt de klant het intake onderzoek plus de verzendkosten en ontvangt vervolgens het slot terug.
 2. Indien uit het onderzoek blijkt dat de opdracht niet duurder is dan de prijzen zoals actueel vermeld op onze website, dan wordt de opdracht zonder verder bericht uitgevoerd. Indien blijkt dat de sloten service wel duurder is dan de gepubliceerde prijzen dan ontvangt de klant eerst een offerte.
 3. Indien de klant de offerte niet aanvaardt of de opdracht annuleert dan betaalt de klant het intake onderzoek plus de verzendkosten. De klant ontvangt het slot dan terug. De klant kan de opdracht annuleren tot aan het moment dat Autosleutel Luke met het feitelijke werk begint.


Artikel 13 – Uitvoering


 1. De levertijd loopt vanaf het moment dat Autosleutel Luke zowel de opdracht als het slot ontvangen heeft. Autosleutel Luke zet zich in om de levertijd te respecteren, overschrijding leidt echter niet tot ontbinding van de overeenkomst.
 2. Indien Autosleutel Luke tijdens het werk vaststelt dat het werk toch niet redelijkerwijs uitgevoerd kan worden voor de afgesproken prijs dan heeft Autosleutel Luke het recht het slot te retourneren in de originele toestand. De klant betaalt dan niets.
 3. Autosleutel Luke bepaalt hoe de overeengekomen resultaten gerealiseerd worden. Indien hier geen noodzaak toe bestaat is het openen van het slot geen onderdeel van de sloten service.
 4. Indien het slot onder hoede van Autosleutel Luke defect of verloren raakt dan ontvangt de klant van Autosleutel Luke een marktconforme vergoeding, doch tot een maximum van vijf maal de prijs van de sloten service (exclusief verzendkosten).


Artikel 14 – Betaling en Levering


 1. De betaling dient plaats te vinden niet later dan het moment van levering.
 2. Indien het postbedrijf de zending niet bij de klant kan afleveren en Autosleutel Luke stuurt het slot nogmaals toe, dan wordt de prijs verhoogd met de verzendkosten.
 3. Indien Autosleutel Luke de sloten service niet kan leveren aan de klant omdat de klant hiertoe geen medewerking verleent, dan beschouwt Autosleutel Luke na een periode van één jaar het slot als verbeurd. Het eigendomsrecht gaat dan over op Autosleutel Luke. Op dat moment vervallen ook wederzijds alle verplichtingen die door de opdracht tot stand zijn gekomen.
 4. Onder andere het volgende wordt beschouwd als het niet verlenen van medewerking: het opgeven van een onjuist postadres, het niet betalen voor de sloten service en het staken van communicatie met Autosleutel Luke.

Winkelmand cart

subtotaal€0,00

Uw Voordelen

 • Hoge Korting
 • Snelle Levering
 • Lage Verzendkosten
 • Autosleutel Specialist
 • 20 Jaar Ervaring
 • 100.000+ Klanten

Veilig Betalen